29.08.2019 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3178
O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining buyrug‘i, 29.08.2019 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3178
Дата вступления в силу
30.08.2019
O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi qonunlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi, Moliya vazirligi va Markaziy banki Boshqaruvi qaror qiladi:

Satr kodi

Hisobvaraq

kodi

Ko‘rsatkichlar nomi

Hisobot davri

boshiga

Hisobot davri oxiriga

Aktivlar

010

10100

Kassadagi naqd pul va boshqa to‘lov hujjatlari

020

10300

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankidan (O‘zRMB) olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

030

10500

Boshqa banklardan olinishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

040

10700

Oldi-sotdi qimmatli qog‘ozlari

050

10800

Sotishga mo‘ljallangan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar

060

10900

Oldi-sotdiga mo‘ljallangan qimmatbaho metallar, toshlar va tangalar

070

11100

Sotib olingan debitorlik qarzlari — faktoring

080

11300

Sotib olingan veksellar

090

11500

Mijozlarning akkreditiv va/yoki trast hujjatlari bilan kafolatlangan trattalari bo‘yicha majburiyatlari

100

11700

Bankning to‘lanmagan akseptlari bo‘yicha mijozlarning majburiyatlari

110

11800

REPO bitimlari bo‘yicha sotib olingan qimmatli qog‘ozlar

120

11900

O‘zRMBga berilgan qisqa muddatli kreditlar

130

12100

Boshqa banklarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

140

12300

Hukumatga berilgan qisqa muddatli kreditlar

150

12400

Budjet tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

160

12500

Jismoniy shaxslarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

170

12600

Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

180

12700

Davlat korxona, tashkilot va muassasalariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

190

12800

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan qisqa muddatli kreditlar

200

12900

Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

210

13000

Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli kreditlar

220

13100

Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

230

13200

Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan qisqa muddatli kreditlar

240

13300

Davlat ehtiyojlari uchun xarid qilinadigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun berilgan qisqa muddatli kreditlar

250

14300

Davlat ehtiyojlari uchun xarid qilinadigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun berilgan uzoq muddatli kreditlar

260

14400

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasi ko‘magida berilgan uzoq muddatli kreditlar

270

14500

Boshqa banklarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

280

14700

Hukumatga berilgan uzoq muddatli kreditlar

290

14800

Budjet tashkilotlariga berilgan uzoq muddatli kreditlar

300

14900

Jismoniy shaxslarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

310

15000

Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

320

15100

Davlat korxona, tashkilot va muassasalarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

330

15200

Nodavlat notijorat tashkilotlariga berilgan uzoq muddatli kreditlar

340

15300

Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

350

15400

Bank bo‘lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

360

15500

Xususiy korxonalar, xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlarga berilgan uzoq muddatli kreditlar

370

15600

Lizing (Moliyaviy ijara)

380

15700

Sud jarayonidagi kreditlar va lizing

390

15800

Qaram xo‘jalik jamiyatlariga, birgalikdagi korxonalarga va shu’ba xo‘jalik jamiyatlariga qilingan investitsiyalar

400

15900

So‘ndirish muddatigacha saqlanadigan qarz qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar

410

16100

Bosh ofis/filialdan olinadigan mablag‘lar

420

16300

Olinishi lozim bo‘lgan hisoblangan foizlar

430

16400

Olinishi lozim bo‘lgan hisoblangan foizsiz daromadlar

440

16500

Asosiy vositalar

450

16600

Nomoddiy aktivlar

460

16700

Bankning boshqa xususiy mulklari

470

16800

Muddati uzaytirilgan debitor qarzdorlik

480

16900

Hosilaviy instrumentlarning revalvatsiyasi \ natijasida o‘zlashtirilmagan foyda

490

17100

Valyuta savdosi va valyuta pozitsiyalari

500

17300

Tranzit hisobvaraqlari

510

17400

Mijozlarning plastik kartalaridan hisobdan chiqarilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar bo‘yicha tranzit hisobvaraqlari

520

17500

Hukumat hisobvaraqlari

530

19900

Boshqa aktivlar

Jami aktivlar ((010 — 530 satrlar yig‘indisi) — 410 satr)

Majburiyatlar

1000

20200

Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar

1010

20400

Jamg‘arma depozitlar

1020

20600

Muddatli depozitlar

1030

20800

O‘zRMBga to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

1040

21000

Boshqa banklarga to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘lar

1050

21200

Boshqaruv (menejer) cheklari

1060

21400

Bankning to‘lanmagan akseptlari

1070

21600

To‘lanishi lozim bo‘lgan qisqa muddatli kreditlar

1080

22000

To‘lanishi lozim bo‘lgan uzoq muddatli kreditlar

1090

22100

Lizing (moliyaviy ijara) bo‘yicha majburiyatlar

1100

22200

Bosh ofis/filiallarga to‘lanadigan mabla�lar

1110

22300

REPO bitimlari bo‘yicha sotilgan qimmatli qog‘ozlar

1120

22400

To‘lanishi lozim bo‘lgan hisoblangan foizlar

1130

22500

Hisoblangan soliqlar

1140

22600

Mijozlarning boshqa depozitlari

1150

22800

Hosilaviy instrumentlar bo‘yicha revalvatsiya natijasida amalga oshmagan zararlar va boshqa muddati uzaytirilgan daromadlar

1160

23100

Mijozlarning plastik kartalariga o‘tkazilishi lozim bo‘lgan pul mablag‘lari bo‘yicha tranzit hisobvarag‘lari

1170

23200

Kliring transaksiyalari

1180

23400

Hukumat hisobvaraqlari — daromad va boshqa tushumlar

1190

23500

Mijozlarning plastik kartalaridan kelib tushgan tushum

1200

23600

Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar

1210

23700

Subordinar qarz

1220

29800

Boshqa majburiyatlar

1230

Jami majburiyatlar ((1000 — 1220 satrlar yig‘indisi) — 1100-satr)

Xususiy kapital

2000

30300

Ustav kapitali

2010

30600

Qo‘shimcha kapital

2020

30900

Zaxira kapitali

2030

31200

Taqsimlanmagan foyda

2040

Jami xususiy kapital (2000 — 2030 satrlar yig‘indisi)

Jami majburiyatlar va xususiy kapital (1230-satr + 2040 satr)

Satr kodi

Ta’rifi

Nomi

O‘tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

010

Foizli daromadlar — jami

(010 — 140 satrlar yig‘indisi)

020

40200

O‘zRMBdagi hisobvaraqlar bo‘yicha foizli daromadlar

030

40400

Boshqa banklardagi hisobvaraqlar bo‘yicha foizli daromadlar

040

40600

Oldi-sotdi qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha foizli daromadlar

050

40700

Sotishga mo‘ljallangan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar bo‘yicha foizli daromadlar

060

40800

Sotib olingan veksellar bo‘yicha foizli daromadlar

070

41000

Mijozlarning majburiyatlari bo‘yicha hisoblangan foizlar

080

41200

Bankning to‘lanmagan akseptlari yuzasidan mijozlar majburiyatlari bo‘yicha foizli daromadlar

090

41400 — 44600

Olinadigan ssudalar bo‘yicha foizli daromadlar

100

44700

Sud jarayonidagi kreditlar bo‘yicha foizli daromadlar

110

44800

So‘ndirish muddatigacha saqlanadigan qarz qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar bo‘yicha foizli daromadlar

120

44900

Boshqa foizli daromadlar

130

45000

Qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshirilgan REPO bitimlari bo‘yicha foizli daromadlar

140

45100

Lizing (moliyaviy ijara) bo‘yicha foizli daromadlar

150

Foizli xarajatlar — jami

(160 — 230 satrlar yig‘indisi)

160

50100 -51100

Depozitlar bo‘yicha foizli xarajatlar

170

51600

O‘zRMBning hisobvaraqlari bo‘yicha foizli xarajatlar

180

52100

Boshqa banklarning hisobvaraqlari bo‘yicha foizli xarajatlar

190

52600

Bankning to‘lanmagan akseptlari bo‘yicha foizli xarajatlar

200

53100 — 54100

To‘lanadigan kreditlar bo‘yicha foizli xarajatlar

210

54200

Chiqarilgan qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha foizli xarajatlar

220

54300

Qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshirilgan REPO bitimlari bo‘yicha foizli xarajatlar

230

54900

Boshqa foizli xarajatlar

240

Sof foizli daromad (zarar) (010-satr — 150-satr)

250

56800

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash (56804, 56806, 56814, 56818)

251

56802

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Kreditlar

252

56803

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Investitsion kreditlar

253

56808

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Sotishga mo‘ljallangan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar

254

56822

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Import bilan bog‘liq va mahalliy veksellar

255

56824

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — REPO bitimlari

256

56826

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — So‘ndirish muddatigacha saqlanadigan qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar

257

56838

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Lizing (moliyaviy ijara)

258

56842

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Sud jarayonidagi kredit va lizing

259

56895

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash — Boshqa a�tivlar (tegishli qismi)

260

Kreditlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlar zaxirasi chiqarib tashlanganidan so‘ng qoladigan sof foizli daromad (zarar) (240 — 250 — 251 — 252 — 253 — 254 — 255 — 256 — 257 — 258 — 259 satrlar ayirmasi)

270

Foizsiz daromadlar — jami (280 — 330 satrlar yig‘indisi)

280

45200

Foizsiz daromadlar

290

45400

Xorijiy valyutalardagi foyda

300

45600

Tijorat operatsiyalaridan olingan foyda

310

45700

Qaram xo‘jalik jamiyatlariga, birgalikdagi korxonalarga va shu’ba xo‘jalik jamiyatlariga qilingan investitsiyalardan olingan foyda va dividendlar

320

45800

Investitsiyalardan olingan foyda va dividendlar

330

45900

Boshqa foizsiz daromadlar

340

Kreditlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlar zaxirasi chiqarib tashlanganidan so‘ng qoladigan sof foizli daromad (zarar) + foizsiz daromadlar (260-satr + 270-satr)

350

Foizsiz xarajatlar — jami (360 — 410 satrlar yig‘indisi)

360

55100

Foizsiz xarajatlar

370

55300

Xorijiy valyutalarda ko‘rilgan zararlar

380

55600

Tijorat operatsiyalaridan ko‘rilgan zararlar

390

55700

Qaram xo‘jalik jamiyatlariga, birgalikdagi korxonalarga va shu’ba xo‘jalik jamiyatlariga qilingan investitsiyadan ko‘rilgan zararlar

400

55800

Investitsiyalardan ko‘rilgan zararlar

410

55900

Boshqa foizsiz xarajatlar

420

Operatsion xarajatlar qilingunga qadar daromad (zarar)

(340-satr — 350-satr)

430

Operatsion xarajatlar — jami (440 — 510 satrlar yig‘indisi)

440

56100

Bank xizmatchilarining ish haqi va ular uchun qilingan boshqa xarajatlar

450

56200

Ijara va ta’minot

460

56300

Xizmat safari va transport xarajatlari

470

56400

Ma’muriy xarajatlar

480

56500

Reprezentatsiya va hayriya

490

56600

Eskirish xarajatlari

500

56700

Sug‘urta, soliq va boshqa xarajatlar

510

56800

Ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash

(56810, 56828, 56830, 56832, 56834, 56840, 56895 (tegishli qismi) hisobvaraqlar)

520

Foyda solig‘ini hisobga olmagan holda foyda (zarar)

(420-satr — 430-satr) (Foyda solig‘i to‘langunga qadar moliyaviy natija)

521

hisobda hisobot davri o‘tgandan so‘ng aks ettirilgan hisobot davrining daromadlari

522

hisobda hisobot davri o‘tgandan so‘ng aks ettirilgan hisobot davrining xarajatlari

523

hisobda hisobot davrida aks ettirilgan, biroq o‘tgan davrda daromadlarga olib borilgan daromadlar

524

hisobda hisobot davrida aks ettirilgan, biroq o‘tgan davrda xarajatlarga olib borilgan xarajatlar

525

Asosiy vositalar va boshqa mol-mulk obyektlarining chiqib ketishida ilgarigi qayta baholashlardagi ortgan summasining ilgarigi qayta baholashlardagi kamayishi summasidan ortgan qismi

530

Soliq solish maqsadida tuzatish kiritilgan foyda solig‘ini to‘langunga qadar foyda (zarar), (520 satr + 521 satr — 522 satr — 523 satr + 524 satr + 525 satr)

540

56900

Foyda solig‘ini baholash

550

Hisobot davridagi sof foyda (zarar) (530-satr — 540-satr)