Для получения доступа к этой функции Вам необходимо авторизоваться!
Хотите зарегистрироваться? Либо войти под своим логином?

Авторизоваться Зарегистрироваться

×
 ×
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SOLIQ KODEKSI

UMUMIY QISM

I bo‘lim. UMUMIY QOIDALAR

1 bob. ASOSIY QOIDALAR

1-modda. Soliq kodeksi bilan tartibga solinadigan munosabatlar

2-modda. Soliq haqidagi qonun hujjatlari

3-modda. Soliq haqidagi qonun hujjatlarining amal qilishi

4-modda. Soliq haqidagi qonun hujjatlarining asosiy prinsiplari

2 bob. SOLIQLAR TIZIMI

5-modda. Soliqlar va yig‘imlar

6-modda. Umumdavlat soliqlari

7-modda. Mahalliy soliqlar va yig‘imlar

8-modda. Ayrim toifadagi korxonalarga soliq solish xususiyatlari

9-modda. Soliqlar va yig‘imlar hisoblab chiqariladigan pul birligi

10-modda. Soliqni hisobga olish

3 bob. SOLIQ TO‘LOVChILARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

11-modda. Soliq to‘lovchilarning huquqlari

12-modda. Soliq to‘lovchilarning majburiyatlari

MAXSUS QISM

II BO‘LIM. YuRIDIK ShAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘I

4 bob. SOLIQ TO‘LOVChILAR VA SOLIQ SOLISh OBYEKTI

13-modda. Daromad (foyda) solig‘i to‘lovchilar

14-modda. Rezidentlar va norezidentlarning soliq solinadigan daromadi (foydasi)

15-modda. O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida to‘langan daromad (foyda) solig‘ining hisobga olinishi

16-modda. Soliq solish obyekti

5 bob. JAMI DAROMAD

17-modda. Jami daromadning tarkibi

18-modda. O‘zaro aloqador yuridik shaxslarning soliq solinadigan daromadiga (foydasiga) o‘zgartish kiritish

6-bob. ChEGIRMALAR VA ZARARLAR

19-modda. Jami daromaddan chegirmalar

20-modda. Umidsiz qarzlar bo‘yicha chegirmalar

21-modda. Moliyaviy jazo choralari va penya summalari

22-modda. Asosiy vositalar, qimmatli qog‘ozlar va boshqa aktivlar realizatsiya qilinganida ko‘rilgan zararlar

23-modda. Amortizatsiya bo‘yicha chegirmalar

24-modda. Nomoddiy aktivlar bo‘yicha chegirmalar

25-modda. Geologik tadqiqotlar va tabiiy resurslarni qazib olishga tayyorgarlik ko‘rish xarajatlari bo‘yicha chegirmalar

26-modda. Tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar

27-modda. Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar

7-bob. DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘I STAVKALARI

28-modda. Yuridik shaxslarning daromadiga (foydasiga) solinadigan soliq stavkalari

29-modda. Rezidentning dividendlar va foizlar bo‘yicha oladigan daromadlariga (foydasiga) solinadigan soliq stavkalari

30-modda. To‘lov manbaida norezidentlarning daromadlariga (foydasiga) solinadigan soliq stavkalari

8-bob. DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘I BO‘YIChA IMTIYOZLAR

31-modda. Yuridik shaxslarni daromad (foyda) solig‘idan ozod qilish

32-modda. Soliq solinadigan daromadning (foydaning) kamaytirilishi

9-bob. NOREZIDENTLAR HAMDA ChET ELLIK YuRIDIK ShAXSLARNING DAROMADLARIGA (FOYDASIGA) SOLIQ SOLISh

33-modda. Norezidentning doimiy muassasa orqali oladigan daromadi (foydasi)

34-modda. Daromad (foyda) solig‘ining to‘lov manbaida undirilishi

35-modda. Chet ellik yuridik shaxslarga soliq solish xususiyatlari

10-bob. SOLIQNI HISOBGA OLISh QOIDALARI

36-modda. Uzoq muddatli kontraktlar bo‘yicha daromadlar va chegirmalar

37-modda. Tovar moddiy zaxiralarni baholash va hisobga olish

38-modda. Asosiy vositalar lizingi

39-modda. Aktivlar realizatsiya qilinganida ular qiymatining o‘sishidan olinadigan daromadlar va ko‘riladigan zararlar

40-modda. Aktivlarni tekinga yoki kamaytirilgan qiymat bo‘yicha topshirishdan olinadigan daromadlar

11-bob. DAROMAD (FOYDA) SOLIG‘INING HISOBLAB ChIQARILIShI, HISOBOTI VA TO‘LANIShI

41-modda. Daromad (foyda) solig‘i bo‘yicha hisobotlar, hisob-kitoblar

42-modda. Daromad (foyda) solig‘ini to‘lov manbaida ushlab qolish

43-modda. Daromad (foyda) solig‘ini to‘lash

III BO‘LIM. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADIGA SOLINADIGAN SOLIQ

12-bob. SOLIQ TO‘LOVChILAR VA SOLIQ SOLISh OBYEKTI

44-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqni to‘lovchilar

45-modda. Rezident va norezident jismoniy shaxslarning soliq solinadigan daromadi

46-modda. O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida to‘langan soliqning hisobga olinishi

47-modda. Soliq solish obyekti

13-bob. JISMONIY ShAXSLARNING JAMI YILLIK DAROMADI

48-modda. Jismoniy shaxslarning jami yillik daromadi tarkibi

49-modda. Mehnatga haq to‘lash shaklida olinadigan daromadlar

50-modda. Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadi

51-modda. Jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatidan keladigan yalpi daromad

14-bob. JISMONIY ShAXSLARNING SOLIQ SOLINADIGAN DAROMADLARIDAN ChEGIRMALAR

52 modda. Jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyatidan keladigan yalpi daromaddan chegirmalar

53 modda. Moliyaviy jazo choralari va penyalar summalari

54-modda. Jismoniy shaxslarga beriladigan chegirmalar

15-bob. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADLARIGA SOLINADIGAN SOLIQ STAVKALARI

55-modda. Jismoniy shaxslarning daromadlariga solinadigan soliq stavkalari

56-modda. Rezidentning dividendlar va foizlar bo‘yicha daromadlariga solinadigan soliq stavkasi

57-modda. Norezident jismoniy shaxslarning daromadlariga to‘lov manbaida solinadigan soliq stavkasi

16-bob. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADLARIGA SOLINADIGAN SOLIQ BO‘YIChA IMTIYOZLAR

58-modda. Jismoniy shaxslarning soliq solinmaydigan daromadlari

59-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqdan ozod qilish

17-bob. NOREZIDENTLAR HAMDA ChET ELLIK JISMONIY ShAXSLARGA SOLIQ SOLISh

60-modda. Norezidentning doimiy muassasadan oladigan daromadlari

61-modda. Chet ellik jismoniy shaxslarga soliq solish xususiyatlari

18-bob. JISMONIY ShAXSLARNING DAROMADIGA SOLINADIGAN SOLIQNING HISOBLAB ChIQARILIShI, HISOBOTI VA TO‘LANIShI

62-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliq bo‘yicha hisobotlar, hisob-kitoblar va daromadlar haqidagi deklaratsiyalar

63-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqni to‘lov manbaida ushlab qolish

64-modda. Jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliqni to‘lash

IV-BO‘LIM. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘I

19-bob. UMUMIY QOIDALAR

65-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘i

66-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini to‘lovchilar

67-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘i solinadigan obyekt

20-bob. SOLIQ SOLINADIGAN OBOROTNI BELGILASh

68-modda. Realizatsiya bo‘yicha soliq solinadigan oborot miqdori

69-modda. Realizatsiya bo‘yicha soliq solinadigan oborotga tuzatish kiritish

70-modda. Importga solinadigan soliq miqdori

21-bob. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘I BO‘YIChA IMTIYOZLAR

71-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod qilish

72-modda. Nol darajali stavka bo‘yicha soliq solish

22 bob. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘INING STAVKALARI, UNI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

73-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining stavkalari

74-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining budjetga to‘lanishi lozim bo‘lgan summasini belgilash tartibi

75-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining budjetga beriladigan badallarni belgilashda hisobga o‘tkaziladigan summasi

76-modda. Hisobvaraq fakturalar

23-bob. QO‘ShILGAN QIYMAT SOLIG‘INI TO‘LASh VA HISOB-KITOBLARNI TAQDIM ETISh MUDDATLARI

77-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha hisob-kitoblarni taqdim etish muddatlari

78-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini to‘lash muddatlari

79-modda. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini hisobga o‘tkazishni tartibga solish

V BO‘LIM. AKSIZ SOLIG‘I

24-bob. UMUMIY QOIDALAR

80-modda. Aksiz solig‘i solish

81-modda. Aksiz solig‘i to‘lovchilar

82-modda. Aksiz to‘lanadigan tovarlar ro‘yxati va aksiz solig‘i stavkalari

25-bob. AKSIZ TO‘LANADIGAN TOVARLAR

83-modda. Soliq solish obyekti

84-modda. Aksiz solig‘ini to‘lash muddatlari

85-modda. Aksiz solig‘ini hisobga o‘tkazish

26-bob. AKSIZ TO‘LANADIGAN IMPORT TOVARLAR

86-modda. Soliq solish obyekti

87-modda. Aksiz to‘lanadigan import tovarlar uchun aksiz solig‘i to‘lash muddati

88-modda. Aksiz to‘lanadigan import tovarlarni aksiz solig‘idan ozod qilish

VI BO‘LIM. MOL-MULK SOLIG‘I

27-bob. UMUMIY QOIDALAR

89-modda. Mol-mulk solig‘i to‘lovchilar

90-modda. Soliq solish obyektlari

28-bob. MOL-MULK SOLIG‘I STAVKALARI VA IMTIYOZLAR

91-modda. Mol-mulk solig‘i stavkalari

92-modda. Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo‘yicha imtiyozlar

93-modda. Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo‘yicha imtiyozlar

29-bob. MOL-MULK SOLIG‘INI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

94-modda. Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

95-modda. Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

VII BO‘LIM. YER SOLIG‘I

30-bob. UMUMIY QOIDALAR

96-modda. Yer solig‘i to‘lovchilar

97-modda. Yuridik shaxslar uchun yer solig‘i solish obyekti

98-modda. Jismoniy shaxslar uchun yer solig‘i solish obyekti

31-bob. YER SOLIG‘I STAVKALARI VA IMTIYOZLAR

99-modda. Yer solig‘i stavkalari

100-modda. Ijaraga berilgan yer uchastkalariga soliq solishning xususiyatlari

101-modda. Soliq solinmaydigan yer uchastkalari

102-modda. Yer solig‘i to‘lashdan ozod qilingan soliq to‘lovchilar

32-bob. YER SOLIG‘INI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

103-modda. Yuridik shaxslardan undiriladigan yer solig‘ini hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

104-modda. Jismoniy shaxslardan undiriladigan yer solig‘ini hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

VIII BO‘LIM. YER OSTIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ

33-bob. UMUMIY QOIDALAR

105-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliq to‘lovchilar

106-modda. Soliq solish obyektlari

34-bob. YER OSTIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ STAVKALARI, BUNDAY SOLIQNI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI HAMDA IMTIYOZLAR

107-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliq stavkalari

108-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha imtiyozlar

109-modda. Yer ostidan foydalanganlik uchun soliqni hisoblab chiqarish va to‘lash tartibi

IX BO‘LIM. EKOLOGIYA SOLIG‘I

35-bob. UMUMIY QOIDALAR

110-modda. Ekologiya solig‘i to‘lovchilar

111-modda. Soliq solish obyekti

112-modda. Ekologiya solig‘i stavkasi

113-modda. Ekologiya solig‘i bo‘yicha imtiyozlar

36-bob. EKOLOGIYA SOLIG‘INI HISOBLAB ChIQARISh VA TO‘LASh TARTIBI

114-modda. Ekologiya solig‘ini hisoblab chiqarish tartibi va bu soliq bo‘yicha hisob-kitoblarni taqdim etish muddatlari

115-modda. Ekologiya solig‘ini to‘lash muddatlari

X BO‘LIM. SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ

37-bob. UMUMIY QOIDALAR

116-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to‘lovchilar

117-modda. Soliq solish obyekti

38-bob. SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQ STAVKALARI VA IMTIYOZLAR

118-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari

119-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha imtiyozlar

39-bob. SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UChUN SOLIQNI HISOBLAB ChIQARISh TARTIBI VA TO‘LASh MUDDATLARI

120-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblab chiqarish tartibi

121-modda. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to‘lash muddatlari

XI BO‘LIM. SOLIQ IShINI YuRITISh

40-bob. UMUMIY QOIDALAR

122-modda. Soliq sohasidagi muddatni belgilash

123-modda. Moliya yili

124-modda. Da’vo qilish muddati

125-modda. Ma’lumotlarning maxfiyligi

126-modda. Soliq to‘lovchining ro‘yxat raqami

127-modda. Soliqlar va yig‘imlar summasini hisoblab chiqarish

128-modda. Soliqlar va yig‘imlarni to‘lash

129-modda. Soliqlar va yig‘imlar summalarini qaytarish

130-modda. Undiruvni soliq to‘lovchining mol-mulkiga qaratish

41-bob. YAKUNLOVChI QOIDALAR

131-modda. Soliq munosabatlarida nizolarni qarab chiqish

132-modda. Soliq munosabatlari subyektlarining javobgarligi

133-modda. Soliq to‘lovchini javobgarlikdan ozod qilish

134-modda. Soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha boqimandalarni undirish

135-modda. Moliyaviy jazo choralari

Hujjat kuchini yo‘qotgan 01.01.2008
Hujjat 01.01.1998 00 sanasi holatiga
Amaldagi versiyaga o‘tish
 LexUZ sharhi
O‘zbekiston Respublikasining 1997-yil 24-apreldagi 396-I-sonli “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qonuni O‘zbekiston Respublikasining 2007-yil 28-dekabrdagi O‘RQ-138-sonli “O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi qabul qilinishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim Qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish, shuningdek ayrim qonun hujjatlarini o‘z kuchini yo‘qotgan deb topish to‘g‘risida”gi Qonuni bilan o‘z kuchini yo‘qotganligi sababli mazkur Kodeks ham o‘z kuchini yo‘qotgan.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning 1 va 2-bandlarida nazarda tutilgan mahalliy soliqlar va yig‘imlar O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bilan joriy etiladi va respublikaning butun hududida undiriladi. Bu soliqlar va yig‘imlar stavkalarining miqdorlari (stavkasi ushbu Kodeks bilan belgilanadigan yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bundan mustasno) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning 3—8-bandlarida nazarda tutilgan mahalliy soliqlar va yig‘imlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar davlat hokimiyati organlari tomonidan joriy etiladi. Bu mahalliy soliqlar va yig‘imlar stavkalarining eng yuqori miqdorlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan xarajatlar va majburiy to‘lovlardan tashqari quyidagi xarajatlar va ajratmalar ham jami daromaddan chegirib tashlanishi lozim:
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
6) tijorat bilan shug‘ullanmaydigan yuridik shaxslar*, ularning tadbirkorlik faoliyatidan olgan daromadlaridan (foydalaridan) tashqari;
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning 11, 12, 14, 17, 18 va 19-bandlarida nazarda tutilgan yuridik shaxslar belgilangan imtiyozli davrning bir yili o‘tguniga qadar tugatilgan taqdirda, soliq summasi ularning butun faoliyat davri uchun to‘liq miqdorda undirib olinadi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
norezident yuridik shaxslarga ushbu Kodeksning 30-moddasiga muvofiq to‘lovlarni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan yuridik shaxslar quyidagilarni bajarishi shart:
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
norezidentlarga ushbu Kodeksning 30-moddasiga muvofiq to‘lovlarni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar.
Ushbu moddaning birinchi qismida ko‘rsatilgan yuridik shaxslar:
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha hisobga turmagan shaxs “qo‘shilgan qiymat solig‘isiz” degan belgi qo‘yilgan hisobvaraq-fakturani yozishi shart. Ushbu Kodeksning 21-bobiga muvofiq qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) bo‘yicha yozilgan hisobvaraq-fakturalarga nisbatan ham shunday talab qo‘yiladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Soliq to‘lovchi soliqni ushbu Kodeks 77-moddasiga muvofiq qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha hisob-kitoblar taqdim etiladigan kundan kechiktirmay tegishli davr (oy) uchun realizatsiya bo‘yicha amaldagi oborot asosida to‘laydi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu modda birinchi va ikkinchi qismlarining qoidalari, tovarlar o‘z xomashyosidan yoki berilgan xomashyodan ishlab chiqarilganidan qat’i nazar, qo‘llaniladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning birinchi qismi 3 va 4-bandlarida ko‘rsatilgan yuridik shaxslar belgilangan imtiyozli davrdan keyin bir yil o‘tguniga qadar tugatilgan taqdirda, soliq summasi ularning butun faoliyat davri uchun to‘liq miqdorda undiriladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Ushbu moddaning uchinchi qismida belgilangan imtiyozlar yakka tartibda uy-joy qurish va shaxsiy yordamchi xo‘jalik yuritish uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan normalar doirasida yer uchastkalari berilgan jismoniy shaxslarga nisbatan tatbiq etiladi.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.
Keyingi tahrirga qarang.

Hujjatda xato topganingizda, uni belgilab Ctrl+Enter ni bosing.

© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi