1 Суд буйруғини бериш тўғрисидаги ариза ХПКнинг 104-маддасида белгиланган талабларга риоя этилмаган холда берилган бўлса аризани қабул қилиш рад этилади 24.06.2015