14.07.2021 йилдаги 445-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон Фармони ҳамда «Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сон қарорига мувофиқ, шунингдек, нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар шарҳини халқаро меъёрлар асосида шакллантириш орқали молия тизими очиқлиги ва шаффофлигини янада ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сон қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига «Молия сектори шарҳи» ва «Бошқа молиявий ташкилотлар шарҳи»нинг тайёрланиши ва эълон қилиб борилишини йўлга қўйиш орқали Ўзбекистон Республикаси молия статистикаси қамровининг тўлиқлигини таъминлаш вазифаси юкланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2021 йил 1 сентябрдан — ушбу қарорнинг 2-банди билан тасдиқланган Низомда белгиланган тартибда даврий равишда;
Олдинги таҳрирга қаранг.
10. Суғурта ташкилотлари — мазкур Низомга 2-иловага мувофиқ, лизинг ташкилотлари, Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди, тўлов тизими операторлари ва тўлов ташкилотлари, республика фонд ва валюта биржалари — мазкур Низомга 3-иловага мувофиқ шаклларда Марказий банкка статистик ҳисоботларни тақдим этадилар.
Олдинги таҳрирга қаранг.

Босқичлар

Субъектлар

Тадбирлар

Бажариш муддатлари

1а-босқич

Нобанк кредит ташкилотлари

(ломбардлар, микромолия ва ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотлари)

Марказий банкка ойлик статистик ҳисоботларни тақдим қилиш.

Ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 5-кунига қадар.

1б-босқич

Бошқа молиявий ташкилотлар

(суғурта ва лизинг ташкилотлари, Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди, тўлов тизими операторлари ва тўлов ташкилотлари, республика фонд ва валюта биржалари)

1. Марказий банкка чораклик статистик ҳисоботларни тақдим қилиш.

1. Ҳисобот давридан кейинги иккинчи ойнинг 10-кунига қадар.

2. Марказий банкка йиллик статистик ҳисоботларни тақдим қилиш.

2а. Ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 мартига қадар;

2б. Хорижий сармоялар иштирокидаги ташкилотлар учун ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 апрелига қадар.

2-босқич

Марказий банк

1. Чорак якунлари бўйича шакллантирилган Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар шарҳи ҳамда Молия сектори шарҳини эълон қилиш.

2. Йил якунлари бўйича шакллантирилган Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар шарҳи ҳамда Молия сектори шарҳини эълон қилиш.

1. Ҳисобот давридан кейинги учинчи ойнинг 1-кунига қадар;

2. Ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 апрелига қадар.

(1-илова Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 24 октябрдаги 615-сонли қарори таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.10.2022 й., 09/22/615/0953-сон)

Ташкилот номи:

Наименование организации:

Ҳисобот даври:

Отчетный период:

минг сум

тыс.сум

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр коди

Код стр.

Ҳисобот даври бошига

На начало отчетного периода

Ҳисобот даври охирига

На конец отчетного периода

Жами:

Всего:

Миллий валютада

в национальной валюте

Чет эл валютасида

в иностранной валюте

Жами:

Всего:

Миллий валютада

в национальной валюте

Чет эл валютасида

в иностранной валюте

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

Актив

I. Узоқ муддатли активлар:

I. Долгосрочные активы:

Асосий воситалар:

Основные средства:

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

Эскириш суммаси (0200)

Сумма износа (0200)

011

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011)

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

Номоддий активлар:

Нематериальные активы:

Бошланғич қиймати (0400)

Первоначальная стоимость (0400)

020

Амортизация суммаси (0500)

Сумма амортизации (0500)

021

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020-021)

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:

030

Қимматли қоғозлар (0610)

Ценные бумаги (0610)

040

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Шуъба хўжалик жамиятларига инвест?циялар (0620)

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)

070

шундан: муддати ўтган

из нее: просроченная

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

шундан:

из нее:

Депозитлар:

Депозиты:

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Узоқ муддатли қимматли қоғозлар

Долгосрочные ценные бумаги

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа инвестициялар:

Другие инвестиции:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Оборудование к установке (0700)

090

Капитал қўйилмалар (0800)

Капитальные вложения (0800)

100

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920, 0930, 0940)

110

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

II. Жорий активлар:

II. Текущие активы:

Товар-моддий захиралар, жами (сатр. 150+160), шу жумладан:

Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160), в том числе:

140

Материаллар (1000, 1500, 1600)

Материалы (1000, 1500, 1600)

150

Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700)

Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)

160

Келгуси давр харажатлари (3100)

Расходы будущих периодов (3100)

170

Кечиктирилган харажатлар (3200)

Отсроченные расходы (3200)

180

Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)

Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)

190

шундан: муддати ўтган

из нее: просроченная

191

Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210+220-400)

Счета к оплате, всего (стр. 210+220-400)

200

Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020)

Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)

210

Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)

220

Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030)

Задолженность страхователей (4030)

230

Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)

240

Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) Задолженность перестрахователей (4050)

250

Қайта суғурталовчиларнинг воситачилик ҳақи мукофотлари, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051)

Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)

260

Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060)

Задолженность перестраховщиков (4060)

270

Ҳаёт суғуртаси бўйича ссудалар (4070)

Ссуды по страхованию жизни (4070)

280

Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080)

Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)

290

Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090)

Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)

300

Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110)

Задолженность обособленных подразделений (4110)

310

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120)

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

320

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

Авансы, выданные персоналу (4200)

330

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

Авансы, выданные поставщикам и подрядикам (4300)

340

Бюджет тизимига бўнак тўловлари (4400)

Авансовые платежи в бюджетную систему (4400)

350

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)

360

Муассисларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

370

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Жисмоний шахслар;

Физические лица;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

380

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

Прочие дебиторские задолженности (4800)

390

Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900)

Резервы по сомнительным долгам (4900)

400

Пул маблағлари, жами (сатр. 420+430+440+450), шу жумладан:

Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:

410

Кассадаги пул маблағлари (5000)

Денежные средства в кассе (5000)

420

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

Денежные средства на расчетном счете (5100)

430

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

440

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

450

Қисқа муддатли инвестициялар (5800)

Краткосрочные инвестиции (5800)

460

шундан:

из нее:

Депозитлар:

Депозиты:

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Қарз қимматли қоғозлари:

Долговые ценные бумаги:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа қисқа муддатли инвестициялар:

Другие краткосрочные инвестиции:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа жорий активлар (5900)

Прочие текущие активы (5900)

470

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+170+180+190+410+460+470)

Итого по раздел II (стр. 140+170+180+190+410+460+470)

480

Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+480)

Всего по активу баланса (стр. 130+480)

490

Пассив

I. Ўз маблағлари манбалари

I. Источники собственных средств

Устав капитали (8300)

Уставный капитал (8300)

500

Қўшилган капитал (8400)

Добавленный капитал (8400)

510

Захира капитал (8500)

Резервный капитал (8500)

520

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)

Выкупленные собственные акции (8600)

530

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

540

Мақсадли тушумлар (8800)

Целевые поступления (8800)

550

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

560

I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 — 530 + 540 + 550 + 560)

Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520 — 530 + 540 + 550 + 560)

570

II. Суғурта захиралари

II. Страховые резервы

Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)

Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)

580

Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010)

Резерв незаработанной премии (8010)

590

Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020)

Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)

600

Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030)

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)

610

Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси (8040)

Резерв предупредительных мероприятий (8040)

620

Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050)

Резерв несоответствия активов (8050)

630

Фалокатлар захираси (8060)

Резерв катастроф (8060)

640

Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070)

Резерв колебания убыточности (8070)

650

Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090)

Резервы по страхованию жизни (8090)

660

Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680+690+700+710)

Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)

670

Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110)

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)

680

Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120)

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)

690

Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130)

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)

700

Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140)

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)

710

II бўлим бўйича жами (сатр. 580-670)

Итого по разделу II (стр. 580-670)

720

III. Мажбуриятлар

III. Обязательства

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 +900+910+ 920)

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910+ 920)

730

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари

(сатр. 740+ 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность

(стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)

731

Товар етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)

740

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар,
жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)

Долгосрочные обязательства по страховым операциям,
всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)

750

Огоҳлантириш чора-тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011)

Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)

760

Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030)

Долгосрочная задолженность страхователям (7030)

770

Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040)

Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)

780

Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050)

Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)

790

Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060)

Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)

800

Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070)

Депо премии перестраховщиков (7070)

810

Қайта суғурта қилдирувчиларга воситачилик ҳақи мукофотлари, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080)

Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)

820

Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090)

Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)

830

Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

840

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120)

Долгосрочная задолженность доч�рним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

850

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

860

Солиқ ва йиғимлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и сборам (7240)

870

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290)

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)

880

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

890

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

900

шундан:

из нее:

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

910

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Жисмоний шахслар;

Физические лица;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

920

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города

Ташкента, бюджетов районов и городов;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Жисмоний шахслар;

Физические лица;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Жорий мажбуриятлар,
жами (сатр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1130+
1140+1150+1160+1170+1180)

Текущие обязательства,
всего (стр. 940+950+1040+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+
1130+1140+1150+1160+1170+1180)

930

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари

(сатр. 940+960+970+980+990+1000+1020+1030+1050+1070+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1180)

в том числе: текущая кредиторская задолженность

(стр. 940+960+970+980+990+1000+1020+1030+1050+1070+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1180)

931

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

932

Товар етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

940

Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами

(сатр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)

Обязательства по страховым операциям, всего

(стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)

950

Огоҳлантириш чора-тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011)

Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)

960

Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030)

Задолженность страхователям (6030)

970

Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040)

Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)

980

Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050)

Задолженность перестрахователям (6050)

990

Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060)

Задолженность перестраховщикам (6060)

1000

Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070)

Депо премии перестраховщиков (6070)

1010

Қайта суғурта қилдирувчиларга воситачилик ҳақи мукофотлари, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080)

Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)

1020

Актуарийлар, аджаст?рлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090)

Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)

1030

Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110)

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

1040

Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120)

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

1050

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

1060

Солиқ ва йиғимлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

Отсроченные обязательства по налогам и сборам (6240)

1070

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

1080

Олинган бўнаклар (6300)

Полученные авансы (6300)

1090

Бюджет тизимига тўловлар бўйича қарз (6400)

Задолженность по платежам в бюджетную систему (6400)

1100

Суғурталар бўйича қарз (6510)

Задолженность по страхованию (6510)

1110

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

1120

Муассисларга бўлган қарзлар (6600)

Задолженность учредителям (6600)

1130

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

Задолженность по оплате труда (6700)

1140

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

1150

шундан:

из нее:

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

1160

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Жисмоний шахслар;

Физические лица;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

1170

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташкари 6900)

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

1180

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Жисмоний шахслар;

Физические лица;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

III бўлим бўйича жами (сатр. 730+930)

Итого по разделу III (стр. 730+930)

1190

Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 570+720+1190)

Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)

1200

Раҳбар:

Руководитель:

имзо/подпись

Бош бухгалтер:

Главный бухгалтер:

имзо/подпись

Ташкилот номи:

Наименование организации:

Ҳисобот даври:

Отчетный период:

минг сум

тыс.сум

Кўрсаткичлар номи

Наименование показателя

Сатр Коди

Код стр.

Ҳисобот даври бошига

На начало отчетного периода

Ҳисобот даври охирига

На конец отчетного периода

Жами:

Всего:

Миллий валютада

в национальной валюте

Чет эл валютасида

в иностранной валюте

Жами:

Всего:

Миллий валютада

в национальной валюте

Чет эл валютасида

в иностранной валюте

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

Актив

I. Узоқ муддатли активлар

I. Долгосрочные активы

Асосий воситалар:

Основные средства:

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

Эскириш суммаси (0200)

Сумма износа (0200)

011

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010-011)

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

Номоддий активлар:

Нематериальные активы:

Бошланғич қиймати (0400)

Первоначальная стоимость (0400)

020

Амортизация суммаси (0500)

Сумма амортизации (0500)

021

Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020-021)

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан:

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:

030

Қимматли қоғозлар (0610)

Ценные бумаги (0610)

040

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

шундан:

из нее:

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)

070

шундан:

из нее:

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

шундан:

из нее:

Депозитлар:

Депозиты:

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Узоқ муддатли қимматли қоғозлар

Долгосрочные ценные бумаги

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Бошқа инвестициялар:

Другие инвестиции:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Оборудование к установке (0700)

090

Капитал қўйилмалар (0800)

Капитальные вложения (0800)

100

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;

Тижорат банклари;

Коммерческие банки;

Нобанк ва бошқа молиявий ташкилотлар;

Небанковские и другие финансовые организации;

Давлат номолиявий ташкилотлар;

Государственные нефинансовые организации;

Нодавлат номолиявий ташкилотлар;

Негосударственные нефинансовые организации;

Жисмоний шахслар;

Физические лица;

Норезидентлар;

Нерезиденты;

Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)

Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)

130

II. Жорий активлар

II. Текущие активы

Товар-моддий захиралар, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан:

Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:

140

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

Тайёр маҳсулот (2800)

Готовая продукция (2800)

170

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)

Товары (2900 за минусом 2980)

180

Келгуси давр харажатлари (3100)

Расходы будущих периодов (3100)

190

Кечиктирилган харажатлар (3200)

Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

шундан: муддати ўтган

из нее: просроченная

211

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

шундан:

из нее:

Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан;

Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан молиялаштириладиган ташкилотлар;

Организации финансируемые из бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов;

Марказий банк;

Центральный банк;